Naudojimosi taisyklės

Maisto užsakymas svetainėje www.fitnetfood.lt kartu su pristatymo paslauga taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios maisto užsakymo svetainėje www.fitnetfood.lt kartu su pristatymo paslauga taisyklės (toliau – Taisyklės) jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu svetainėje esančiu adresu www. fitnetfood.lt susijusios sąlygos.

1.2. UAB „Private Service”, juridinio asmens kodas 302866887, PVM mokėtojo kodas LT100013485019, registracijos adresas Pylimo g. 41-12, LT-01308 Vilnius (toliau – Pardavėjas).

1.3. Maisto užsakymas kartu su pristatymo paslauga svetainėje www.fitnetfood.lt (toliau – maisto užsakymas/Prekės) priimamas Vilniuje.

1.4. Pirkti www.fitnetfood.lt svetainėje turi teisę (toliau – Pirkėjas):

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę užsakyti maisto pristatymo paslaugą www.fitnetfood.lt svetainėje.

1.6. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs mitybos programą ir suformavęs prekių ir paslaugų krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti ir apmokėti”, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas svetainėje www.fitnetfood.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas, naudodamasis www.fitnetfood.lt t svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.fitnetfood.lt svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Užsiregistravęs svetainėje www.fitnetfood.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

3.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti.

3.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.fitnetfood.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

4.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.fitnetfood.lt svetainėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

4.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.fitnetfood.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.fitnetfood.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

4.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes.

4.6. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir www.fitnetfood.lt svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.fitnetfood.lt svetainėje teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pradėti vykdyti užsakymo pristatymą jo nurodytu adresu nuo Pirkėjo pasirinktos datos.

5.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6. Prekių, paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

6.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste (Paysera paslauga);

6.2.2. mokėjimas pavedimu;

6.2.3. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu.

6.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu pirkėjui pareikalavus.

6.4. Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Paysera mokėjimo sistemą) ir užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam jų papunkčiuose nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.

7. Maisto pristatymas

7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti maisto užsakymo pateikimo būdą.

7.2. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti www.fitnetfood.lt svetainėje. Mygtuko „Patvirtinti ir apmokėti” paspaudimas reiškia, kad pirkėjas susipažino su pristatymo sąlygomis bei įkainiais ir su jais sutinka.

7.3. Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs maisto pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą.

7.3.2. Pirkėjas įsipareigoja užsakymą priimti pats. Tuo atveju, kai jis užsakymo pats priimti negali, o užsakymas pristatytas nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis gali būti paliekamas prie durų arba įteikiamas kitam subjektui, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl užsakymo pristatymo netinkamam subjektui.

7.3.3. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti užsakymo pristatymo sąlygas.

7.3.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.3.5. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.4. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:

7.4.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;

7.4.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

7.4.3. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;

7.4.4. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);

7.4.5. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;

7.4.6. dėl interneto svetainės www.fitnetfood.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

7.4.7. dėl elektroninės bankininkystės gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

7.4.8. dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

7.4.9. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 7.4.1 – 7.4.8 punkte nurodytų sąlygų.

7.5. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas. Pirkėjui sumokėti pinigai atgal nėra grąžinami.

8. Prekių, paslaugų kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1. Kiekvieno www.fitnetfood.lt parduodamo patiekalo savybės nurodomos meniu, kuris yra pristatomas kartu, taip pat visa informacija apie patiekalus nurodyta www.fitnetfood.lt tinklapyje. Pardavėjas neatsako už tai, kad svetainėje esantys patiekalai savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti maisto programos, patiekalų aprašymą.

8.2. Užsakytas maistas ir Pirkėjui pristatytas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo el. svetainėje pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.

8.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti valgiaraštyje nurodytus patiekalus neinformuojant atskirai klientą.

9. Pinigų grąžinimas, užsakymo stabdymas ir atšaukimas

9.1. Pirkėjas bet kada gali nutraukti savo užsakymą ir atgauti likusią pinigų sumą. Pažymėtina, kad prekėms ir paslaugoms yra taikoma didesnė nuolaida užsakant ilgesniam laikotarpiui, todėl visos Pirkėjo jau panaudotos dienos bus perskaičiuotos pagal 1 d. pasirinktos programos įkainius anuliuojant pritaikytas nuolaidas. Pirkėjas visada gali išbandyti Pardavėjo prekes ir paslaugas trumpesniam laikotarpiui kad įsitikintų, jog siūloma prekė ir (ar) paslauga atitinka Pirkėjo lūkesčius.

9.2. Jeigu Pirkėjas gavęs savo užsakymą pastebi, kad trūksta dalies patiekalų arba dėl komplektavimo klaidos gavo ne savo užsakymą, Pirkėjas turi nedelsiant susisiekti su Pardavėju ir apie tai pranešti. Pardavėjas tokiu atveju gali pasiūlyti ir Pirkėjas turi teisę pareikalauti:

9.2.1. grąžinti dalį pinigų sumos, atitinkančią negautų patiekalų sumą;

9.2.2. suteikti nuolaidą kitam užsakymui, atitinkančią negautų patiekalų sumą;

9.2.3. arba sutarti kitą šalių sutartą variantą.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9.4. Pirkėjui pamiršus įvesti nuolaidos kodą ir apmokėjus užsakymą nepanaudojant nuolaidos kodo, sumos skirtumas nėra grąžinamas.

9.5. Pirkėjas, norėdamas sustabdyti arba perkelti savo užsakymo vykdymą, turi apie tai informuoti Pardavėją ne vėliau nei prieš 48 darbo valandų.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei svetainėje www.fitnetfood.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo svetainėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Klientų atsiliepimų tvarkymo taisyklės

12.1. Šios Klientų atsiliepimų www.fitnetfood.lt tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Private Service“ klientų atsiliepimų apie įsigytas paslaugas rinkimo ir jų viešinimo interneto svetainėje www.fitnetfood.lt, kurios savininkas ir administratorius yra UAB „Private Service“, tvarką.

12.2. Bendrovė – Uždaroji akcinė bendrovė „Private Service“, juridinio asmens kodas 302866887, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre adresu Pylimo g. 41-12, LT-01308 Vilnius.

12.3. Atsiliepimas – Kliento el. paštu pateikta nuomonė ar rekomendacija apie Bendrovės paslaugas ir aptarnavimą, skelbiami interneto svetainėje www.fitnetfood.lt.

12.4. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sutarties pagrindu įsigijęs draudimo paslaugas iš Bendrovės.

12.5. Atsiliepimai renkami Bendrovės iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai Klientai įsigijo paslaugas, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris iš tiesų įsigijo Bendrovės paslaugas.

12.6. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų parengtus ir Bendrovei pasikreipus pateiktus atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis (gali būti pateikiama tik dalis atsiliepimo teksto, trumpinant neperfrazuojame ir nekeičiame pranešimo esmės), akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.

12.7. Bendrovė skelbia Klientų, pateiktus atsiliepimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ar nėra kitaip neetiški:

– nėra susiję su nelegalia veikla;
– neminima politiškai jautri veikla;
– nėra nurodoma asmeninė ar kitokia neskelbtina informacija (pavyzdžiui, el. pašto adresai, telefono numeriai, kredito kortelės informacija ar pan.);
– Atsiliepimų turinys nėra įžeidžiantis arba nesusijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu);
– Atsiliepimuose nėra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.

12.8. Viešai www.fitnetfood.lt skelbiami atsiliepimai tik tų klientų, kurie sudalyvavo interneto apklausoje ir penkiabalėje sistemoje įvertino patirtį su įmone 4-5 balais, kartu su atsiliepimu pateikė patvirtinimą, kad sutinka, jog Bendrovė atsiliepimą paskelbtų viešai, taip pat patvirtinimą, kad susipažino su Bendrovės Privatumo politikoje skelbiamomis Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, numatančiomis, kad Kliento identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo tikslu 3 metus nuo Atsiliepimo pateikimo bus tvarkomi Kliento pateikti duomenys.

12.9. www.fitnetfood.lt viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio Kliento vardą ir patį atsiliepimą. www.fitnetfood.lt nerodomi tokie duomenys, kaip pateikusio atsiliepimą Kliento pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija, kurią Bendrovė teisėtais pagrindais tvarko apie savo klientą, jeigu prieš tai nebuvo gautas raštiškas kliento sutikimas.

12.10. Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba; už pateiktus Atsiliepimus Bendrovei nėra apmokama.

12.11. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.fitnetfood.lt. Pirkti svetainėje www.fitnetfood.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes ir paslaugas www.fitnetfood.lt svetainėje.

13.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinta 2022 m. gruodžio 16 d.

lt_LTLithuanian
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę